Meri-Lapin Country ry 11.6.2022

Meri-Lapin Country ry 11.6.2022

Tervetuloa yhdistyksemme kotisivuille!

Klikkaa valikkossa olevia aiheita tai aiheen vieressä pikku väkästä, joista pääset otsikon alasivuille.

Yhdistyksemme perustettiin vuonna 2002 palvelemaan perinteisen countrytanssin ja –musiikin ystäviä.

Olemme alan rautaisia ammattilaisia, jotka tuntevat vastuunsa tämän hienon harrastuksen eteenpäin viemiseksi.

Toiminta-ajatuksemme on rivitanssiopetus country-musiikkiin sekä country-musiikin esittäminen

Kaikkein tärkein johtoajatuksemme on iskulauseemme "Tavallisille ihmisille". Tämä tarkoittaa kaikkia ihmisiä...iästä, näöstä tai koosta riippumatta.

Tänä vuonna tulee täyteen 22 vuotta yhdistystaipaletta. Paljon kohtaamisia tanssikursseillamme, lapsia, nuoria, aikusia...6 Country Camp festivaalia, oma Nashville Cafe nettiradio-ohjelma ja MLC- Band, rivitanssiohjauksia, maalla, merellä ja toisten tapahtumissa (Saarifest, Country Cruise, Harvest, Marathon, Ruskantrit), vierailuja kouluissa joissa sadat lapset tanssivat countryrivitansseja, musiikki-iltoja, vierailuja ja yhteistyötä toisten mahtavien rivitanssiseurojen kanssa (JokirannanKantriklupi ry, Kairan Kantrisakki ry, Korpikantrit ry, Borderline Country Dancers ry, NHCD ry, Oulaisten Countrytanssijat ry), yhteistyökumppanit DJ Arto "Synkkä" Liekola, "countrytanssin isä Jorma Leitzinger jr", ihania ihmisiä, naurua, tanssia, musiikkia...ikimuistettavia hetkiä...Countryperhe ...Ja taival jatkuu!!! JiiiiHaaaa!!! Keep It Simply, Keep It Country!!!

YHDISTYSSÄÄNNÖT

 16.10.2018 Voimassaolevat säännöt 

1.
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Meri-Lapin Country ja kotipaikka on Keminmaa

2.
Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kantritanssin ja kantrimusiikin tunnetuksi
tekemistä Keminmaassa ja ylläpitää jäsentensä tanssiharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tanssiharjoituksia ja musiikki-iltoja sekä hankkii tarvittavia välineitä jäsenilleen, järjestää juhlia, retkiä, näytöksiä ja muuta vastaavaa toimintaa, ja on yhteistyössä muiden kantriharrastajien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

- ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä
- järjestää maksullisia huvitilaisuuksia asianomaisen luvan hankittuaan.

3.
Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15-vuotta täyttänyt hallituksen hyväksymä henkilö, joka on aktiivinen kantrikulttuurin harrastaja. 

Nuorisojäseneksi voi hallitus edellä mainituin ehdoin hyväksyä alle 15-vuotiaan henkilön, jolle ei tule lainkaan liittymismaksua, vain puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä, jättää jäsenvelvollisuutensa hoitamatta tai toimii yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön ja oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty henkilö on velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun hallituksen määräämään eräpäivään mennessä. 

Mikäli jäsen ei ole maksanut vuosittaista jäsenmaksua kuukauden kuluessa sen erääntymisestä lukien, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi.


4.
Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymis- ja jäsenmaksuna peritään yhdistyksen syyskokouksen päättämä summa. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja.

5.
Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

1. Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto.

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa:

1. Valitaan joka vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen 
puheenjohtajaksi.

2. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen jäsenten keskuudesta tai ulkopuolelta sihteeri ja rahastonhoitaja.

3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tilintarkastuslain mukaisesti.

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

5. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenen vuotuisen jäsenmaksun vähimmäismäärä.

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

6. 
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Yhdistyksen kokouksissa päätettävissä aiotut asiat on mainittava kokouskutsussa.

7.
Jäsenten äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä kullakin yksi ääni. Nuoriso- ja kannatusjäsenellä on puheoikeus ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

8.
Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. 

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1. kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa sen toimintaperiaatteiden 
mukaisesti

2. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja käyttää yhdistyksen saamia 
lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja luovuttajan määräysten mukaisesti

3. laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja toimintakertomukseksi

4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

5. hyväksyä, erottaa sekä todeta jäsenet eronneiksi ja pitää luetteloa jäsenistä

6. yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuuteensa määräämiensä tehtävien hoitamista varten toimikunnan tai työryhmän ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

9.
Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valitun puheenjohtajan lisäksi neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolisia jäseniä.

10.
Hallituksen kokoukset ja päätäntävalta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. 

Hallitus on lisäksi kutsuttava koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä ilmoittamaansa asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajalta. 

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkistettava.

11.
Muut määräykset

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä.
Lisäksi sihteerillä ja varapuheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus hallituksen jäsenen kanssa yhdessä.

Yhdistyksen tilivuosi ja tilien päättäminen

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomus helmikuun loppuun mennessä.

Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos yhdistyksen kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

12.
Yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa, käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat edellä mainitulla tavalla.

Jaa tämä sivu